Internet i Technologie Mobilne ITM

 

 

 

Internet i Technologie Mobilne ITM

 

jest to specjalność oferowana przez Zakład Rozproszonych Systemów Komputerowych w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na II. stopniu studiów magisterskich na kierunku Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

 

 

 

 

 


 

         

 

 

Zajęcia laboratoryjne na specjalności Internet i Technologie Mobilne realizowane są w Laboratorium Rozproszonych Systemów Komputerowych oraz w Laboratorium Technologii Mobilnych.

 

 

Efekty kształcenia

 

Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku INFORMATYKA w ramach specjalności Internet i Technologie Mobilne (d. Internet i Technologie Informacyjne ITI) efekty kształcenia absolwenta są następujące:

 

Wiedza

 • Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę oraz zna metody i narzędzia a także umie rozwiązywać złożone zadania z zakresu modelowania i analizy systemów webowych.
 • Ma szczegółową wiedzę w zakresie architektury i działania Internetu i usług internetowych oraz metod i technik rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich  z zakresu pomiarów i badań Internetu.
 • Ma szczegółową wiedzę w zakresie grafiki komputerowej, przetwarzania i udostępniania danych medialnych, projektowania interfejsów multimedialnych aplikacji komputerowych oraz o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach w obszarze współczesnych technologii multimedialnych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego.
 • Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia programistyczne stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu projektowania i konstruowania systemów mobilnych. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych i ekonomicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce projektowania i konstruowania systemów mobilnych.
 • Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu architektury systemów rozproszonych i równoległych oraz metod przetwarzania rozproszonego i równoległego.
 • Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki lub chemii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu informatyki
 • Ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych z kierunkiem informatyka
 • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie modelowania biznesowego i  specyfikacji wymagań systemów informatycznych
 • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie realizacji informacyjnych  systemów rozproszonych
 • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie kluczową wiedzę w zakresie zaawansowanych metod analizy danych

 

 Umiejętności

 • Potrafi rozwiązać złożone zadanie inżynierskie z wykorzystaniem zaawansowanych technik programistycznych
 • Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe dla systemów webowych oraz sieci Internet, oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać właściwe wnioski.
 • Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań i problemów badawczych o różnym stopniu trudności, dotyczących systemów webowych, metody symulacyjne oraz eksperymentalne, jak również ocenić  ich przydatność.
 • Potrafi określić wymagania dla usług i systemów realizowanych na infrastrukturze Internetu, ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowoczesnych rozwiązań dla realizacji tych usług, a także dokonać krytycznej analizy i oceny elementów składowych tych rozwiązań takich jak urządzenia, systemy, metody, usługi podstawowe, itp.
 • Potrafi zbudować stanowisko  badawcze oraz korzystać z narzędzi pomiarowych służących do oceny jakości usług świadczonych w Internecie.
 • Umie pracować indywidualnie i w zespole, posługując się przy tym elektronicznymi technikami komunikacji oraz wymiany i zarządzania informacją (w języku polskim i angielskim) dla realizacji własnych i zespołowych projektów informatycznych, zwłaszcza dotyczących opracowywania i implementacji aplikacji informatycznych.
 • Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi, umie dobrać i wykorzystać odpowiednie techniki i technologie do realizacji rozwiązania informatycznego z zakresu studiowane dziedziny, potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu działania opracowywanego rozwiązania i zaproponować usprawnienia do zastosowanych technik.
 • Potrafi zaprojektować oraz zrealizować projekt informatyczny z zakresu inżynierii Internetu, systemów rozproszonych lub systemów równoległych, z zachowaniem założonego harmonogramu realizowanego przedsięwzięcia, uwzględniający określone wstępnie wymagania, używając opanowanych technik realizacji takich przedsięwzięć.
 • Ma umiejętność budowy aplikacji rozproszonych, łączenia aplikacji działających w różnych środowiskach oraz aplikacji działających w systemach mobilnych.
 • Potrafi zidentyfikować i opisać wymagania użytkownika systemu multimedialnego. Ma  umiejętność doboru narzędzi, projektowania, realizacji i kierowania procesem wytwarzania oraz efektywnej dystrybucji aplikacji multimedialnej.
 • Ma umiejętność doboru technologii mobilnej. Potrafi zaprojektować i zrealizować aplikację mobilną oraz oszacować koszty jej wdrożenia i eksploatacji. 
 • Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie 
 • Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
 • Potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
 • Ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi – dla jednego języka - dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla drugiego języka – poziom A1
 • Potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich — integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
 • Umie rozwiązywać zadania tworzenia modeli, analizy oraz podejmowania decyzji dla różnych typów obiektów

 

Kompetencje społeczne

 • Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
 • Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
 • Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób  
 • Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje  
 • Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role  
 • Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania  
 • Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu  

 


 

Na specjalności realizowany jest program kształcenia w ramach następujących przedmiotów:


 

Przedmioty kształcenia ogólnego

Język obcy

 

Przedmioty kierunkowe

Modelowanie i analiza biznesowa
Teoria i inżynieria ruchu teleinformatycznego
Metodologia badań naukowych
Systemy wspomagania decyzji
Zaawansowane metody i techniki analizy danych
Systemy informacyjne

 

Przedmioty specjalnościowe

Systemy mobilne i multimedia
Modelowanie i analiza systemów webowych

Przedmiot monograficzny
(dobierany na podstawie aktualnych potrzeb studentów)

Programowanie równoległe i rozproszone
Infrastruktura i badania Internetu
Projekt zespołowy
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa

 

 

 


Nasza witryna wykorzystuje Cookies.
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

X