Platformy pomiarowe

Systemy WING, MWING, IMES i VWING oraz ich wykorzystanie do badań Internetu i sieci WWW

 

Ocena działania systemów technicznych jest ściśle związana z prowadzaniem badań pomiarowych różnego rodzaju charakterystyk ocenianego rozwiązania. Internet będąc największym technicznym dziełem w dziejach ludzkości również jest obiektem tego rodzaju działalności badawczej. Dotyczy to w szczególności sieci WWW, w której eksperymentalnej ocenie podlegają własności funkcjonalne i niefunkcjonalne ośrodków webowych będących podstawą hipertekstowej platformy wymiany informacji w procesach integracji współczesnych systemów informatycznych.

 

Systemy do pomiarów w sieci Internet WING, MWING i IMES zostały zaprojektowane i wykonane w ramach prac badawczych realizowanych w Zakładzie Rozproszonych Systemów Komputerowych, w szczególności w  projekcie Metody i algorytmy podejmowania decyzji w systemach webowych z jakością usług.

 

WING to serwis webowy zainstalowany w domenie pwr.wroc.pl dla potrzeb analizy wydajności pobierania stron WWW.

 

System MWING zaprojektowano w celu prowadzenia internetowych przedsięwzięć pomiarowych z wykorzystaniem własnej rozproszonej struktury serwerów i agentów.

 

Trzecie rozwiązanie to system IMES działający w światowym dedykowanym środowisku rozwojowym usług sieciowych PlanetLab.

 

Najnowszym naszym "dzieckiem" jest wirtualna wieloagentowa platforma pomiarowa VWING, która jest wykorzystywana do bieżących badań pomiarowych.


 

System WING

 

System WING (Web pING) tworzy diagram czasowy procesu ładowania strony przez przeglądarkę. Na diagramie przedstawione są parametry czasowe transakcji WWW i etapy pobierania poszczególnych składowych strony, dokładna informacja o pobieranych obiektach, czasy i inne informacje o warunkach ich pobrania, a także podstawowe zagregowane informacje podsumowujące wydajność pobierania strony. W szczególności, przedstawiany był przebieg pobierania stron przez przeglądarką MS Internet Explorer (MS IE) pracującą pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny Windows.


WING w swoim podstawowym schemacie działania jest podobny do znanej usługi ping stosowanej m.in. do aktywnego pomiaru opóźnienia wprowadzanego przez sieć (czas RTT). Użytkownik po zadaniu (poprzez stronę webową) systemowi WING adresu URL dowolnej strony WWW otrzymuje w odpowiedzi diagram przedstawiający w skali czasu przebieg pobierania strony przez serwer WINGa (zainstalowany w domenie pwr.wroc.pl).


 

 

Na rys 3 przedstawiono diagram kaskadowy ładowania przykładowej strony, a na rys. 4 zbiorczą tabelę z informacjami o transakcji.

 


 

Rys. 3. Diagram kaskadowy przykładowej transakcji webowej.

 

 


 

Rys 4. Tabelaryczne zestawienie informacji o transakcji webowej.

 

System MWING

 

System MWING (Multi-agent WING) jest wieloagentową platformę do zarządzania i wykonywania pomiaraów aktywnych i biernych w Internecie. Jest to system o konstrukcji systemu wieloagentowego, w którym agenty prowadzące pomiary mogą być zlokalizowane na dowolnym serwerze internetowym z adresem publicznym IP. System umożliwia badania dowolnych serwerów webowych o znanych publicznych adresach internetowych. System zarządza przygotowaniem środowiska sieciowego do pomiarów, w tym umożliwia instalację, konfigurację i zarządzanie poszczególnymi agentami na zdalnych węzłach sieciowych z lokalnymi bazami danych oraz zarządzanie węzłem centralnym z centralną bazą danych. 

 

System obsługuje dowolne narzędzia pomiarowe użyte przez agenty. W szczególności mogą to być pomiary dokonane z wykorzystaniem agentów typu Wing. System zapewnia wspólną funkcjonalność wszystkim agentom pomiarowym, utrzymuje centralną bazę wyników pomiarów i synchronizuje aktywności agentów działających w sieci Internet.

  

Rys 5. System MWING.

 

System IMES

 

System IMES (Internet Measurement and Exploration System) powstał dla potrzeb eksperymentu badawczego dotyczącego weryfikacji hipotezy o przydatności regresji wielorakiej w predykcji przepustowości w transferach inetrenetowych.


PlanetLab jest rozproszonym środowiskiem komputerowym dedykowanym pomiarom sieci Internet. Główną przesłanką, która skłoniła nas do wykorzystania w projekcie sieci PlanetLab była trudność uzyskania dostępu do dużej liczby serwerów z możliwością instalacji i uruchamiania własnego oprogramowania do badań Internetu. Z PlanetLab korzystają głównie uczelnie oraz firmy telekomunikacyjne (w Polsce m.in. TP S.A. oraz Politechnika Wrocławska z serwerami zlokalizowanymi w Instytucie Informatyki).

 

Elementy składowe systemu IMES:

Stacja monitorująca – rozszerzona aplikacja AppManager zainstalowana na maszynie znajdującej się poza środowiskiem PlanetLab zapewniająca środowisko uruchomieniowe i bazodanowe skryptom zarządzającym systemem.

Grupa skryptów PHP do zdalnej instalacji, zarządzania i monitorowania narzędzi wykorzystywanych w eksperymencie.

Klient HTTP – aplikacja napisana w języku Python, służąca do pobierania plików z serwera WWW, mierzenia parametrów transferu oraz wysyłaniu wyników do systemu zarządzającego.

Prosty serwer webowy – aplikacja napisana w języku Python, służąca do generowania plików o zadanych rozmiarach oraz udostępniania ich klientom.

Plugin do pomiarów aktywnych do badania ścieżek IP/AS bezpośrednio przed i po transferze oraz do pobierania z serwerów próbek o określonej wielkości w celu scharakteryzowania warunków panujących na łączach do serwerów w zadanej chwili.

Panel webowy do zarządzania eksperymentem do wizualizacji geograficznej ścieżek klient/serwer oraz podglądu na żywo takich parametrów jak: liczba transferów do i z wybranego węzła, ilość przesłanych danych, stan łącza i serwera między wybranymi serwerami, status ostatnich transferów między wybranymi serwerami, stan kolejki najbliższych transferów, stan szeregowania.


dedykowanym

Nasza witryna wykorzystuje Cookies.
Witryna wykorzystuje cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych, dotyczących używania serwisu przez użytkowników. Kontynuując przeglądanie serwisu bez zmian ustawień przeglądarki akceptujesz zapisywanie plików cookies.

X